Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.poketo.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Provozovatelem internetového obchodu poketo.cz je živnostník Martina Hamouzová, IČ 76636984 se sídlem L. N. Tolstého 634, Kladno 7, tel. 731168944, e-mail info@poketo.cz. (dále jen „prodávající“).

1.2 Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která objedná zboží prostřednictvím internetového obchodu www.poketo.cz (dále jen „kupující“).

1.3. Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou současně pro obě strany závazné (dále jen „obchodní podmínky“) a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a zákonem č. 634/1992 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele) v platném znění.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi ním a prodávajícím, že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné a bude je respektovat. Kupující dále stvrzuje, že souhlasí s výší ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek dodat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

 

3. OBJEDNÁVKA A STORNO OBJEDNÁVKY

3.1 Pro objednání zboží kupující vloží zboží do košíku, vyplní fakturační údaje a odešle objednávku. Objednávka obsahuje informace o: objednávaném zboží a jeho množství, způsobu úhrady kupní ceny, o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.2 Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Po obdržení objednávky je kupujícímu zasláno emailem její potvrzení. Kupní smlouva vzniká mezi prodávajícím a kupujícím v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.

3.3 Prodávající průběžně aktualizuje své webové stránky tak, aby zde prezentované zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Bude-li přesto předmětem objednávky zboží, které již v té době není součástí sortimentu nebo je momentálně nedostupné, je prodávající povinen tento fakt kupujícímu oznámit spolu s návrhem řešení situace (zánik smlouvy, její úprava)

3.4 Kupující je oprávněn odeslanou objednávku zrušit, a to elektronickou poštou. Zrušení objednávky bez náhrady nákladů na přepravu je možné pouze tehdy, pokud ještě zásilka s objednaným zbožím nebyla odeslána.

 

4. PLATBA ZBOŽÍ

4.1 Zákazník je povinen zaplatit kupní cenu zboží jedním z následujících způsobů:
(i) bankovním převodem na účet č. 5475639329/0800. Cena je splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
(ii) na dobírku (při dodání pošta od kupujícího vybere stanovenou peněžní částku).
(iii) hotově při osobním vyzvednutí.

4.2 V případě platby bankovním převodem bude zboží kupujícímu odesláno v souladu s těmito obchodními podmínkami teprve poté, co bude příslušná částka připsána na bankovní účet prodávajícího.

 

5. DODÁNÍ ZBOŽÍ A DODACÍ PODMÍNKY

5.1 Dodání zboží kupujícímu se uskutečňuje jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě prodávajícím.

5.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy je zboží předáno prodávajícím prvnímu dopravci k jeho přepravě kupujícímu. Kupující je tak povinen před převzetím zboží od dopravce (i) zásilku zkontrolovat, (ii) zkontrolovat neporušenost obalů a (iii) při jakékoliv pochybnosti uplatnit případné nároky přímo u dopravce. Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

5.3 Je-li zboží skladem, bude doručeno kupujícímu do pěti pracovních dnů.

5.4 Poštovné a balné činí:
Při objednávce nad 1500,- Kč nebo při osobním odběru zdarma

Zásilkovna, doručení na odběrné místo 59,00 Kč

Česká pošta, platba převodem 154,00 Kč

Příplatek za dobírku 40,00 Kč

 

6. PRÁVO KUPUJÍCÍHO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

6.1 Zákazník má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů od převzetí zboží.

6.2 V případě, že se kupující rozhodne od smlouvy odstoupit, je povinen projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy prodávajícímu doručit ve výše uvedené lhůtě. Současně je kupující povinen nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím poslat bezodkladně zpět prodávajícímu (adresa: Martina Hamouzová, Kollárova 276/8, Praha 8, 186 00). Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie daňového dokladu a údaje, kam mají být zaslány vrácené peníze. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

6.3 Po obdržení vráceného zboží, prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou finanční částku, a to bankovním převodem, nebo složenkou nejpozději do 30 dnů. Vrací se pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné a dobírkovné. Zboží musí být zasláno pouze běžnou balíkovou poštou. Zásilky dobírkou nebudou přijaty.

6.4 Je-li vrácené zboží poškozené nebo nekompletní, může prodávající uplatnit náhradu škody na kupujícím a započíst si svůj nárok na vrácenou částku. Prodávající, v tomto případě, prokáže vzniklou škodu kupujícímu a kupujícímu vrátí kupní cenu sníženou o svůj nárok.

 

7. ZÁRUKA, REKLAMACE

7.1 Provozovatel odpovídá za vady zboží, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době.

7.2 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu v délce 24 měsíců od faktického převzetí zboží kupujícím. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat.

7.3 Provozovatel je povinen reklamaci včetně odstranění vad vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace.

7.4 Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným použitím zboží a na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

7.5 V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši k vyřízení reklamace. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující na náhradu nákladů spojených s reklamací nárok. Kupující je povinen použít bezpečný způsob dopravy zásilky.

7.6 Adresa pro zasílání reklamací je: Martina Hamouzová, Kollárova 276/8, Praha 8, 186 00

7.7 Podmínky pro úspěšné vyřízení reklamace jsou zejména následující: (i) zboží je navráceno prodávajícímu včetně originálu daňového dokladu potvrzujícího koupi přes online obchod www.poketo.cz. (ii) zboží je navráceno prodávajícímu spolu s písemným oznámením vad a spolu se sdělením, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu kupující uplatňuje.

 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy – zejména ustanoveními §§ 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku.

8.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
(i) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží.
(ii) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
(iii) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
(iv) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

8.3 Ustanovení uvedená v těchto obchodních podmínkách čl. 7.2. se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebené zboží způsobené jeho obvyklým užívání, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4 Právo z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny nebo elektronickou poštou. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.5 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826, odst. 1e občanského zákoníku

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje kupujícího. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí (např. adresa, telefon apod.) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

9.2 Prodávající shromažďuje zejména následující údaje nutné pro úspěšné dovršení kupní smlouvy a dodání zboží a kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jména a příjmení, adresy kupujícího, dodací adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy, IČ a DIČ.

9.3 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.4 Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu jednoho měsíce. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatickým způsobem.

9.5 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

10. UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

11.1 Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 1.6.2020